دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1767
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻛﺎری ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت آﺷﻨﺎ ﺑﺸﻮﻳﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﻳﺪ‬ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.‬

ﻓﺮم:‬

‫در وﻳﮋوال ﺑﻴﺴﻴﻚ، ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺮه، ﻓﺮم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮ ﻓﺮم ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻧﻮار ﻋﻨﻮان در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی‬ ‫ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮم اﺳﺎس راﺑﻂ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻳﻚ‬ ‫ﻓﺮم و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از دو ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬

‫ﻛﻨﺘﺮل:‬

‫ﺷﻴﺌﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﺎ اﺟﺮا، ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادهﻫﺎ روی آن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داد.‬ ‫ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺷﻲءﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ 1 ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ‬

ﺷﻲء:‬

‫ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻛﺪﻫﺎ و دادهﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان روی آن ﻛﺎر ﻛﺮد. ﺷﻲءﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ و ﻣﺘﺪﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ‬ ‫وﺳﻴﻠﻪی ﻛﻼس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ:‬

‫ﻫﺮ ﺷﻲء ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﻳﻲ 2 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮ و رﻓﺘﺎر آن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ در ﭘﻨﺠﺮهی ‪ Properties‬ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬

‫آرﮔﻮﻣﺎن:‬

‫دادهﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ روال را آرﮔﻮﻣﺎن 3 ﮔﻮﻳﻨﺪ. آرﮔﻮﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت‬ ‫دﻳﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫روال:‬

‫ﺑﻼﻛﻲ از ﻛﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از درون ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺷﻮد. ﻳﻚ روال ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺷﻲءﻫﺎ روی ﻓﺮم ﻳﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دادهﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.‬

‫ﭘﺮوژه:‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﺮمﻫﺎ و ﻣﺪولﻫﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻛﺎرﺑﺮدی را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬


شنبه بیست و هشتم 10 1387
X